Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd

Wearthy, optimale milieuprestatie

In de transitie naar een circulaire economie stuurt de Nederlandse overheid onder meer op het verlagen van de CO2-uitstoot bij de bouw van gebouwen. Vanaf 1 januari 2018 verplicht het Bouwbesluit een MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning.

De maximum grenswaarde voor MPG is € 1,0/m2.

De komende jaren zal de overheid deze norm verder aanscherpen.  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft per 1 januari 2021 de MPG-eis voor woningen aangescherpt naar € 0,8/m2. Een stapsgewijze verdere verlaging van de eis wordt verwacht, naar uiteindelijk € 0,5/m2 in 2030

In de Week van de Circulaire Economie 2019 introduceerden New Horizon Urban Mining en NIBE de Wearthy waardescan.

Wearthy waardescan geeft inzicht in de milieuimpact van circulaire alternatieven en vergroot de kennis om bewust meer duurzame keuzes te maken. Wearthy waardescan helpt architecten en projectontwikkelaars van nieuwbouw, transformatie- en renovatieprojecten om de MPG-waarde te optimaliseren en daarmee de kans op een omgevingsvergunning te vergroten. Het is bovendien de eerste tool die de vastgoedsector concreet helpt om CO2-uitstoot van materialen terug te brengen in de ontwerpfase van bouwprojecten.

Wearthy waardescan scant het gebouwontwerp en maakt inzichtelijk welke circulaire materialen een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de MPG-waarde. Wanneer de MGP-waarde hoog uitvalt, stelt Wearthy waardescan concrete materiaaladviezen voor die de CO2-emissie kan verlagen, zonder het ontwerp aan te passen. De benodigde bestekteksten om de duurzame alternatieven voor te schrijven worden meegeleverd. 

De ervaringen zijn positief. De MPG-scores laten reductiepercentages zien van 10 tot wel 30%.

Sustainable choice

NIBE scant het aangeleverde projectontwerp inclusief MPG-berekening en onderbouwt op wetenschappelijke wijze waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is.

Voor alle bestekmaterialen bepaalt NIBE of er duurzame alternatieve beschikbaar zijn. Vervolgens berekent NIBE voor de beschikbare alternatieven het MPG- en CO2-reductiepotentieel en het grondstoffengebruik besparingspotentieel. Voor de verschillende scenario's worden deze berekeningen op transparante en overzichtelijke wijze in kaart gebracht.  
De rapportage bevat daarnaast informatie over de beschikbaarheid van duurzame producten bij haar UMC partners.

Eventuele subsidiemogelijkheden Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) maken eveneens onderdeel uit van de rapportage.

Meer weten over Wearthy of hulp nodig bij een duurzamere materiaalkeuze voor verbouw- en renovatieprojecten? Neem contact op met wearthy@nibe-sustainability-experts.com. 
Daar kunt u ook een voorbeeldscan opvragen. 

Voor de berekening van het MPG- en CO2-reductiepotentieel en het grondstoffengebruik besparingspotentieel, maakt NIBE gebruik van de NIBE Milieuclassificaties.
Deze waardevolle materialendatabase bevat informatie over de milieu-impact van meer dan 1.000 generieke producten opgebouwd door jarenlange LCA-ervaring. De NIBE Milieuclassificaties vormen dé basis voor het maken van weloverwogen en duurzame  keuzes.
De database is voor iedereen gratis te raadplegen op www.nibe.info.

Het Urban Mining Collective, een groep vooraanstaande bedrijven uit de bouwsector, beschikt over een breed assortiment circulaire materialen www.newhorizon.nl/material-balance.