Sluiten
Onderwerp
Branche
Service
SDG15: Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
SDG14: Bescherming van zeeën en oceanen
SDG13: Klimaatverandering aanpakken
SDG12: Duurzame consumptie en productie
SDG9: Innovatie en duurzame infrastructuur
SDG7: Duurzame en betaalbare energie
Secundaire materialen
Milieuprestatie
Duurzaam bouwen
Circulaire economie
Circulair bouwen
Innovatie
DUBOkeur®
Duurzaam aanbesteden
Klimaatdoelstellingen
Nationale Milieudatabase
Duurzame monumentenzorg
Envrionmental Product Declaration
Levenscyclusanalyse
Milieukostenindicator
Biodiversiteit
CO2
Duurzame energie
Biobased
Recycling
Geselecteerd

Vakkundig LCA advies

Naïef of noodzaak?

Wereldwijd verandert het klimaat door toedoen van de mens. De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar we met elkaar voorstaan. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze gewoonten en gedrag te veranderen. Het tot een minimum beperken van onze milieuimpact vraagt daadkracht. NIBE wil deze verandering versnellen en zet in op duurzame groei, innovaties en een planeet neutrale bouwsector. 

Duurzame drijfveren

NIBE adviseert professionals in de bouwsector ambitieuze, realistische, wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheid doestellingen vast te stellen en helpt bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities.

Een goed inzicht in de milieu-impact helpt om goede beslissingen te nemen 

Een Life Cycle Assessment (LCA) is een effectieve, data-gedreven manier om de klimaat- en milieueffecten van een product in de gehele waardeketen te beoordelen. Een LCA geeft inzicht hoeveel schadelijke gevolgen bedrijven met hun product kunnen terugdringen om de ergste gevolgen op het milieu en het klimaat te voorkomen. Uw organisatie is slechts een deel van de keten. Steeds vaker worden organisatie beoordeelt op de duurzaamheid van de gehele waardeketen. Door samen te werken met ketenpartijen kunt u de waardeketen optimaliseren en met uw product duurzaamheidswaarde creëren.

NIBE combineert een LCA-studie met een vakkundig, concreet opmaat verbeteradvies. U krijgt inzicht in hoe efficiënter te produceren, verbeterde producten te optimaliseren en nieuwe, duurzame alternatieven te ontwikkelen.

De voordelen van een LCA

Een LCA geeft objectieve informatie over de milieubelasting van een product.
Door LCA-gegevens van producten met elkaar te vergelijken kan je - vanuit een milieu-oogpunt - bewust kiezen voor het product met de beste milieuprestaties - de minste milieubelasting.

Daarnaast zijn er nog een aantal redenen om een LCA te laten uitvoeren:

 • Om het product te laten opnemen in de Nationale Milieudatabase (NMD).
 • Om een aanbesteding te winnen. De gunningscriteria in een aanbesteding vraagt om een geverifieerde, projectmatige LCA die inzicht geeft in de milieuimpact van het betreffende product is.
 • Om voor een product waarvoor de milieukostenindicator (MKI) berekend moet worden de MKI te kunnen verlagen.
 • Doordat de zwaartepuntanalyse van een LCA aangeeft welk materiaal in welke fase van de levenscyclus de meeste impact heeft, kan op basis van deze inzichten een product geoptimaliseerd worden. Uiteraard geldt dat ook voor Product Development, waar voor nieuwe producten of processen in ontwerp kan worden gekeken waar eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. De LCA wordt dan gebruikt om de duurzaamheidsstrategie te bepalen.
 • Om de duurzaamheidsvisie van het bedrijf uit te dragen kan het resultaat van de LCA naar stakeholders worden gecommuniceerd.
 • Om te voldoen aan criteria voor Duurzaam Inkopen van de overheid.
 • Als bewijslast voor duurzame (gebouw) certificeringssystemen.

NIBE helpt om de benodigde informatie gestructureerd en zo compleet mogelijk van uw leveranciers aangeleverd te krijgen. Waar nodig ondersteunen wij bij het verzamelen en achterhalen van ontbrekende data. 

Nationale Milieu Database

  Voor opname in de NMD moeten LCA's aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De LCA met berekend zijn op basis van de Nederlandse Bepalingsmethode. Voor buitenlandse LCAs (bijvoorbeeld Duitse LCA's van IBU) geldt bijvoorbeeld dat niet alle voor Nederland geldende indicatoren zijn berekend.
  • Voor Nederland zijn naast A1 t/m A3 ook A4 (transport naar bouwlocatie) en A5 (installatie op bouwlocatie) verplicht.
  • Voor A4 zijn in de NL Beplaingsmethode forfaitaire afstanden bepaald.
  • Anders dan een Europese LCA waar alleen A1 t/m A3 (productie) verplicht is.
  • Voor Nederland is ook D verplicht.

  Met ingang van 1 januari 2021 is de Europese Norm aangepast. Vanaf dat moment gelden er 8 aanvullende indicatoren - bovenop de bestaande 11. Europa heeft een overgangsperiode van 4 jaar afgesproken maar voor Nederland geldt de verplichting vanaf 1 januari 2021 ook de aanvullende indicatoren te rapporteren.

  Voor meest recente en volledige informatie over de Nationale Milieudatabase www.milieudatabase.nl/

  • Productie - fase A1 t/m A3
  • Transport naar de bouwplaats - fase A4
  • Verwerking op de bouwplaats - fase A5
  • Gebruik en onderhoud - fase B
  • Einde levensduur - fase C
  • Voordelen en belastingen buiten de systeemgrens - fase D

  Bent u net zoals wij overtuigd van de noodzaak en benieuwd hoe duurzaam u bent?
  Vraag ons advies
  lcasupport@nibe-sustainability-experts.com